Anh lơ xe số hưởng và cô nàng mê ngủ trên chuyến xe