Ký hợp đồng bán thân cho gã nhà giàu 1 năm để lấy tiền chửa bệnh cho con