Nhầm lẫn khi đặt phòng, 3 nhân viên số hưởng được ở cùng sếp nữ